I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между фирма “ФОКС ЛАЗЕР” ЕООД, наричанa за по-кратко FoxLaser, клиенти възлагащи поръчки, наричани за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛИ”,  "ДОСТАВЧИЦИ", осъществяващи доставка на материали, машини,оборудване и услуги и "ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ", изработващи детайли или възли, или предоставящи различни услуги.

2. Настоящите Общи условия представят договорното съдържание на деловите отношения между FoxLaser и Възложител, FoxLaser и Доставчик, FoxLaser и Подизпълнител, доколкото не се допълват или изменят от специални разпоредби - в сила, или договорени за специфични поръчки, доставки или дейности, за действия или споразумения. Общите /специални/ условия са задължителни за Възложителя/Доставчика/Подизпълнителя като съвкупност от правила за деловите отношения между него и FoxLaser.

3. Действието на Общите условия не е ограничено във времето и по обхват. Те не се отнасят само до отделна поръчка или сделка, които FoxLaser може да осъществи.

4. FoxLaser не гарантира и не отговаря за промени, отнасящи се до правния режим на поръчката или сделката или за фактически събития, настъпили поради причини извън нейния контрол.

5. Настоящите Общи условия изключват прилагането на всякакви противоречащи им Общи условия на трети лица, като действието на същите не ни обвързва, дори и в случай, че при сключването на договора не възразим изрично срещу тях;

6. Във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободно движение на такива и за отмяна на Директива 95/46/ЕО, Контрагентите (Клиенти и Доставчици) на FoxLaser декларират съгласие да предоставят на FoxLaser лични данни, предоставяни в онлайн платформата за запитвания, подадени чрез електроната поща или на място в офиса. Със съгласието си, с настоящите общи условия, Контрагентът декларира, че доброволно е предоставил своите лични данни и данните на упълномощените от него лица и дава изричното си съгласие FoxLaser да съхранява, обработва и използва личните му данни, тези на упълномощените от него лица, като се съгласява и оторизира FoxLaser да предоставя информация или лични данни за Контрагентът на нейни адвокати, счетоводители, одитори и други външни консултанти и лица, в договорни отношения с FoxLaser, както и на други финансови институции в страната и в чужбина, в случаите когато те принадлежат към същата фирмена група или са свързани с FoxLaser лица по смисъла на приложимото право, включително за целите на предлагането на продукти, услуги и проучвания относно предлаганите от FoxLaser продукти и услуги.

II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ВЪЗЛОЖИТЕЛИ

1. Всеки нов ВЪЗЛОЖИТЕЛ, приема, като неразделна част от взаимоотношенията си с FoxLaser, да съдейства за попълване на  Регистрационна форма, необходима за негова регистрация в текущата система за управление на процеса и планиране на ресурси (ЕРП).

Всички услуги, предоставяни от FoxLaser, се калкулират на база моментна пазарна стойност на вложените материали, необходимото технологично време за изработката на поръчката и използвания човешки ресурс за изпълнението ú.

2. Запитване, поръчка или потвърждение за поръчка за изработка се приемат само по електронен път на посочения на интернет страницата на FoxLaser адрес (Линк). Поръчки на място в офис на фирмата не се приемат. Потвърждение за стартиране на поръчка за изработка от страна на Клиента  се приема само с писмено потвърждение по електронен път на упоменатия по-горе адрес. Всяка потвърдена поръчка се счита за сключен договор за изработка.

3. Поръчка за изработка се счита за приета от Фокс Лазер само след писмено потвърждение на електронната поща при наличие на двустранен договор и/или изпращане на копие на платежен документ от страна на Клиента. Отговорност на Клиента е да гарантира, че предоставеният електронен адрес е коректен, така че електронните писма, изпратени от FoxLaser, да бъдат получени на неговия адрес. В частност отговорност на Възложителя e, ако се използват SPAM филтри да гарантира, че всички електронни писма от FoxLaser могат да бъдат доставени.

4. Възложителят приема да третира поверително адресирана до него оферта и да не я предоставя на трети лица.

5. FoxLaser пристъпва към подробно ценообразуване или стартира поръчка за производство, само при налична, цялата, необходима за целта, техническа информация:

Чертеж *.PDF формат (предпочитан е векторен, а не сканиран),

3D модели и сглобени единици, генерирани и дефинирани в sheet metal среда или weldment среда (*.sldprt, *.sldasm, *.stеp, *.iges);

2D CAD файлове (*.dxf, *.dwg), задължително на ниво детайл.

Чертежите трябва да са с нанесени съответните стандарти и допуски; довършителни операции; изисквания за качествен контрол при заложени стандарти, различни от работните на FoxLaser, с указани важните контролни размери. Обработката на DWG/DXF сборни чертежи, както на всички останали формати чертежи (в това число, подадени невекторни файлове - *.jpeg, *.png и т.н.), се калкулира на база време за обработка и се включва в цената на офертата. След постъпило запитване от Възложител и представяне на необходимите документи и информация свързани с поръчката, се изготвя ценово предложение (оферта), както следва:

5.1. за Лазерно рязане, Огъване, Заваряване, Механична обработка, Поставяне на крепежи, Пресоване, Гравиране/Маркиране, и/или боядисване на листов материал.

5.1.1. Общи положения за стандартни калкулации при вложен материал от FoxLaser:

5.1.1.1. При калкулацията за разкрой, при който използваемостта е под цял лист, се взима минимум стойността на материала, кратен на ширината на листа (у) и 1/4 от дължината му (х)  или при дължина на детайла съизмерима с дължината му (х), се калкулира минимум 1/2 от ширината му (y), към стойността му се добавя времето необходимо за машинна настройка и за разкроя на детайла/детайлите. Предното важи, за стандартни материали и такива, които FoxLaser поддържa на склад. При нужда от закупуване на специален материал, клиентът заплаща 100% от стойността му, без значение, какво количество от материала е използван.

5.1.1.2. При калкулация за листоогъване се взима предвид времето за настройка на машината за работа, но не по-малко от 1/2 час.

5.1.1.3. Калкулация на прахово боядисване се базира на габаритен размер или на база площ, получена при изготвяне на чертеж от 3D софтуер, но не по-малко
от 1 м2.

5.1.2. FoxLaser изпълнява поръчки и с материали на клиентa. В случай, че материалът се осигурява от клиента, върху времето за лазерно рязане се добавят 20%, поради налагащите се промени в технологията на машините за разкрой. Допустимата фира, при лазерно рязане, с материал на клиента е до 5% от тиража.

5.1.3. Възложителят е запознат и приема, че FoxLаser си запазва правото да отказва да изпълни поръчка с материал на клиента, ако доставеният материал не отговаря на нашите изисквания, което включва: отклонения в равнинността на материала извън нормите, както следва: DC01 - EN 10130/EN10131 FS; S235/355/420 – EN10025/EN10051 FS; DX51D+Z275 - EN 10346/EN10143 FS; DX51D+AZ (Galvalume) - EN10346/EN10143 FS; DX51D+ZM (Magnelis) - EN 10346/EN10143 FS; всякакви нарушения на лицевата повърхност, в това число подбитости, надрасквания, стартирал процес корозия и т.н.

5.1.4. Възложителят е запознат и приема, че при поставяне на материала върху машините за разкрой се получават следи и отпечатъци, които могат да бъдат сведени до минимум, но не и да бъдат избегнати. Огъването с абкант-преса оставя следи върху материала в линията на огъване. Защитата от следи при огъването се калкулира допълнително.

5.2. за 2D/3D лазерно рязане на тръбни профили:

5.2.1. Възложителят трябва да дефинира, кой тип лазерно рязане ще се прилага - 2D или 3D и каква точност на изделията се очаква, като краен резултат. FoxLaser разполага с лазерно устройство за корекция на изместването, като всяко замерване отнема средно 3 (три) секунди, които се добавят към общото време за разкрой. При 3D рязане може да се стигне до 7-кратно увеличение на времето, в зависимост от профила и сложността на детайла.

5.2.2. Възложителят е запознат и приема, че при стягане (захващане) и огъване на тръби и профили, се получават следи и отпечатъци, които могат да бъдат сведени до минимум, но не и да бъдат избегнати. Минималното количество материал, необходим за настройка на машината, е 6 (шест) метра/1 прът. Необходимото количество се уточнява, съобразно параметрите на заявката за поръчка.

5.2.3. Възложителят е запознат и приема, че при 2D рязане на тръбни профили, чисто технологично, 150 мм (при 3D рязане – 320 мм) от материала са необработваеми, поради нуждата от място за захват на профила, което се залага като определена загуба материал по време на производството. Допустимата фира при лазерно рязане с материал на клиента е до 5% от тиража.

5.2.4. Възложителят е запознат и приема, че FoxLaser изпълнява разкрой, само при подадени цели дължини профил, но не по-малко от 2500 мм + 150 мм (2D рязане) или + 320 мм (3D рязане).

5.2.5. Възложителят е запознат и приема, че профилите се обработват двустранно (начало и край на геометрията на детайла).

5.2.6. Възложителят е запознат и приема, че максимален размер на готов детайл е 4500 мм.

5.2.7. Възложителят е запознат и приема, че праволинейността на тръбните профили има влияние върху точността на размерите на готовото изделие.

5.2.8. Възложителят е запознат и приема, че след завършване на първата поръчка, FoxLaser си запазва правото на пост-изчисление и евентуална корекция на цената, при бъдещо повторно възложение.

5.2.9. Възложителят е запознат и приема, че при допуснати от негова страна пропуски или грешки в подадената документация, FoxLaser не носи отговорност,
а отстраняването им е за сметка на възложителя.

6. Стандартният срок за изготвяне на индикативна оферта, от страна на FoxLaser, e 2-3 (два до три) работни дни, но в зависимост от обема на заданието и целостта на получената от Възложителя информация, както и при липсата на векторни чертежи, този срок може да се удължи до 5-7 работни дни или повече, със съответно потвърждение от Възложителя. (Векторизация на чертежи от страна на FoxLaser, се калкулира на време и се включва в ценовото предложение, при наличие на възможност за предоставяне на услугата). Корекцията на пропуски или грешки, допуснати в модели и чертежи на клента, се калкулират допълнително, без значение, на кой етап на изпълнение на поръчката е направена корекцията.

7. Конкретно ценово предложение се изготвя своевременно след официално потвърждение на заданието и се подава писмено до 5 работни дни.

8. Всяко едно ценово предложение е валидно за срока описан в него при излъчването му. Срокът за изработка заложен в него, важи при потвърждение до 2 (два) работни дни, считано от получаването му, което е времето, в което се пазят и заявените за поръчката материали. Валидността се отнася само до услугите на FoxLaser. Ако има промени в цените на материала, преди да бъде потвърдена поръчката от страна на Клиента, FoxLaser си запазва правото да прави ценови корекции.

9. Срок за изпълнение на стандартна поръчка е 20 (двадесет) работни дни. Под стандартна поръчка се приема обем работа, за който е необходимо не повече от 2,5 тона материал и не повече от 8-10 часа време за разкрой (лазерно рязане или щанцоване). Срок за поръчки с по-голям обем, се изчислява на база моментното натоварване и планираните производствени задачи. Същото се отнася за комплексни поръчки, срокът за които се определя индивидуално и в зависимост от сложността на изпълнение.

9.1. Закъснение при изпълнение на възложение, без обективни причини, се санкционира с наказателна стойност за всеки просрочен ден, но не повече от 10% лихва на годишна база, освен ако не е договорено друго. Стойността се определя на база стойността на недоставената стока и включва лихва, обезщетение за пропуснати ползи и вреди.

10. При възможност, поръчки за изработка се изпълняват в рамките на 20 (двадесет) дни, ако те не изискват доставка на специализиран материал и ако обемът им не надхвърля 2 часа време за разкрой. При доставка на нестандартни материали, срокът за изпълнение на заданието започва да тече от деня, в който материалът бъде доставен в базата на FoxLaser.

11. Изпълнението на всяка поръчка във FoxLaser е с предварително уточнен технологично-производствен процес. Ако по време на производство се установи невъзможност за изпълнение, FoxLaser има право да поиска предоговаряне на стойността на поръчката, заради промяна в технологията или необходимостта от допълнителни разходи за подизпълнение, или да се откаже от нея, като предаде детайлите на етапа на тяхната готовност, като за целта получава само 90% от договорената сума, но свързана пряко с етапа на изпълнение на детайлите.

12. Възложителят е запознат и приема, че при нанасяне на корекции по заданието, подадени писмено от негова страна, след стартирана вече поръчка, производството й се стопира на етапа, в който се намира. Нанасят се необходимите промени в производствената документация. При възможност, произведените до момента детайли се коригират. Всички направени разходи за нанесените промени, както и произведени вече детайли, невъзможни за корекция, са за сметка на Възложителя. Срокът на поръчката се удължава с толкова дни, колкото е отнела преработката на документация и детайли.

13. Стандартни цени и условия на плащане:

13.1. Цени:

13.1.1. Минимална стойност на поръчка за обработка на листов материал - 1000,00 лв. (хиляда лева) без ДДС (включва цена за NC програмиране).

13.1.2. Разходи за 2D / 3D моделиране – 75,00 лв/час, но не по-малко от 1/2час.

13.1.4. Разходи за NC програмиране - 25,00 лв/бр програма за разкрой. При повторение на възложението в пълната му цялост, нови разходи за програмиране не се начисляват.

13.1.5. Цените на FoxLaser са франко склад (Еx-Works). Опаковка, транспорт, транспортни и митнически такси, се начисляват отделно. Транспортна или друг вид застраховка може да бъде сключена по желание на Възложителя и за негова сметка.

13.2. Условия:

13.2.1. Преди стартиране на изпълнение на поръчка за нов клиент се изисква 100% авансово плащане.

13.3. Плащането на дадена поръчка, се счита за извършено, когато сметката на FoxLaser бъде кредитирана с еквивалента на плащането. В случай на закъснение на плащане, при условия на отложено плащане, на Възложителя се начислява лихва от 10 % на годишна база. При частично плащане на просрочени задължения от страна на Възложителя, същите се погасяват в поредността на тяхното възникване.

13.3.1. FoxLaser запазва собствеността върху стоката до пълно изплащане на цената на същата по извършените доставки на материали и вложен труд

13.4. За поръчки, различни от стандартните, се подписва договор/споразумение за изпълнение, при който се договарят условия и сроковете за изпълнение и начин на плащане. Примерен вариант на договор

13.5. Производство на мостра (прототипно изделие):

13.5.1. Лазерно рязане/щанцоване на листов материал – калкулира се тиражна цена, която се умножава по три за протипното производство.

13.5.2. Лазерно рязане на тръбни профили – 300.00 лв/час.

13.6. Ако изпълнението на дадено задание, е свързано с изработка или закупуване на специализиран нестандартен инструментариум, стойността му е дължима 50% при стартиране на поръчката и 50% при готовност за спедиция. Това важи и за изработка на мостри.

13.7. При отказ на поръчка едностранно, от страна на Възложителя, след платен аванс, но преди стартиране на доставки и производствени цикли, Възложителя има право на 50% от платената авансово сума. Ако е стартирал процес по доставка или е стратирано производсто, Възложителят дължи всички суми по договора, до етапа на изработка на детайлите. Всичкият изработен материал и/или детайли се предават на Възложителя с приемо-предавателен протокол и фактура.

13.8. При невъзможност да се изпълни заявката в договорения срок, по вина на FoxLaser, FoxLaser дължи обезщетение в размер на 0,1% на ден, но не повече от
10% от стойността на поръчката. FoxLaser не поема отговорност за забавяне или неизпълнение, поради форсмажорни обстоятелства, свързани със закъснели доставки на суровини и материали, ограничения на движение на транспортни средства, свързани с противоепидемични мерки; поради лоши атмосферни условия или тежки аварии по машини, други, свързани с изработката на конкретното задание.

13.9. При едностранно прекратяване на поръчката от страна на FoxLaser, в рамките на 24 ч., от официално възложение, на клиента се връща авансовата сума, ако прекратяването е свързано с невъзможност за изпълнение на заданието, появило се в процеса на производство.

13.10. Стандартно опаковката се извършва от FoxLaser по утвърдени вътрешни стандарти, ако клиентът не е предоставил ясни и точни указания, под формата на инструкция в официален документ, с цел предотвратяване на евентуални дефекти, причинени при транспортиране на стоките. При възможност стоките се опаковат върху нови евро палети, чиято цена се включва в цената на опаковката. Клиентът се съгласява, че крайната цена за опаковка, е справедлива и съобразена с нуждите за обезопасяване на стоката.

13.11. Товаро-разтоварни дейности, при експедиция на стоки или прием на клиентски материал, се извършват с транспортно-складова техника, само в превозни средства, подходящи за механизирано товарене. Цената на товаро-разтоварните дейности e включенa в цената на опаковката. Всяко товарене на ръка е ангажимент на Възложителя. FoxLaser не поема ангажимент за товаро-разтоварни дейности, без възможност на извършване от механизирана техника.

13.12. Преопаковане, на готова за спедиране стока на клиент, поради изпращането на несъобразен с габаритите на товара транспорт, се извършва само при възможност за отделяне на човешки ресурс и срещу заплащане на времето за положения допълнителен труд в размер на 35 (Тридесет и пет) лв/час на човек.

13.13. FoxLaser съхранява готовата продукция без начисляване на такса за съхранение на склад до 3 (три) работни дни от писмено уведомяване на клиента
за готовност за спедиция. Всеки следващ ден се таксува по 0.25 €/м2 за палето-място или заета площ.

14. Иск за рекламация на издадена продукция, се приема не по-късно от 3 (три) работни дни, считано от получаването ù. Форма „Иск за рекламация“, може да откриете Тук .

14.1 Иск за рекламация възникнала по време на транспорт се подава към нас не по – късно от 3 (три) дни по надлежния ред спрямо Чл.9 от ЧМР конвенцията (линк към конвенцията) придружено със снимков материал.

15. Възложителят е запознат и приема, че при възлагане и заплащане на конструктивна разработка на изделие, FoxLaser си запазва правото да съхранява производствената документация, като декларира правилното и съхранение и не я предоставя на трети лица. Собствеността на документацията е на Възложителя, но е на отговорно пазене във FoxLaser. По желание на Възложителя, FoxLaser предоставя 2D чертежи във векторен PDF формат.

16. Възложителят е запознат и приема, че изделия изработени от  FoxLaser и  препродадени на трети лица, задължително са обвързани с настоящите Общи условия, които се прехвърлят към  всички последващи потребители. Под последваща препродажба се разбира всякакво предаване на стоката на следващи клиенти в рамките на търговската им дейност, независимо дали е налице промяна във формата или е извършена последваща преработка на стоката.

17. Възложителят е запознат и приема, че FoxLaser носи отговорност само пред преките Възложители, но не и пред всички последващи потребители при извършена препродажба.

 

III. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДОСТАВЧИЦИ

 1. Всеки нов ДОСТАВЧИК, приема, като неразделна част от взаимоотношенията си с FoxLaser, попълване на Регистрационна форма и Самооценка, и предостави исканите документи, необходими за негова регистрация в текущата система за управление на процеса и планиране на ресурси (ЕРП).
 2. За доставчик на материали за нуждите на FoxLaser, се допускат само одобрени според ИСУ фирми. Първоначално одобрение се извършва по документи. Всеки доставчик е запознат и приема на своя територия провеждане на клиентски одити за:
  1. Одобрение на Доставчик
  2. Текущ – при конкретен проект
  3. Регулярен, съгласно ИСУ (Интегрирана система за управление) на качеството на FoxLaser

2. За всяка доставка на материал FoxLaser изисква от доставчика сертификат 3.1 или най-малко 2.2 и декларация за съответствие с европейските норми.

3. FoxLaser не приема стоки, доставени в опаковка, различна от оригиналната или с нарушена цялост на опаковката.

4. Листовият и тръбен материал се приемат на база издадени документи, но при установяване на дефекти, водещи до невъзможност за коректно изпълнение,
по време на разкроя му, се предявява рекламация към доставчика. В случай на доставка на материали с поставено защитно фолио, поради невъзможността за проверка на листовия материал под защитното фолио, FoxLaser си запазва правото да предяви рекламация, при установяване на дефекти или деформации в покритието на по-късен етап, когато фолиото бъде отстранено от листовия материал.

5. При липса на някой от гореописаните документи, Фокс Лазер си запазва правото да откаже прием на стока в негов склад.

6. Товаро-разтоварни дейности се извършват само с транспортно-складова техника от подходящи за целта превозни средства. Всички материали трябва да са подходящо опаковани за разтоварване, с максимално тегло от 2500 кг. Всяко разтоварване на ръка, по вина на доставчика, е негово задължение, в противен случай FoxLaser може да откаже прием на съответната доставка.

7. Прием на стока се извършва само в следното работно време:

Понеделник – Петък, до 11:00ч.

Доставки след този час ще бъдат обработвани на следващия работен ден до 11:00ч.

8. Всяка издадена към FoxLaser фактура стандартно се изплаща след 60 (шестдесет) дни , освен ако не е договорен друг срок. Фактури се приемат само по електронен път, на посечения в официалната страница на FoxLaser електронен адрес (Линк) и в PDF формат. Сканирани копия или друг формат, не се обработват.

9. Фактури към доставчици се изплащат на съответен падеж, но веднъж седмично - в сряда.

IV. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

 1. Всеки нов ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ, приема, като неразделна част от взаимоотношенията си с FoxLaser, да попълни  Регистрационна форма  и Самооценка и предостави исканите документи, необходими за негова регистрация в текущата система за управление на процеса и планиране на ресурси (ЕРП);
 2. За Подизпълнители за изработка на детайли и за извършване на услуги за нуждите на FoxLaser, се допускат само одобрени според ИСУ фирми. Първоначално одобрение се извършва по документи;
 3.  Всеки подизпълнител е запознат и е приел, че FoxLaser има право да извършва одити за:
  1. одобрение на подизпълнител,
  2. текущ по време на възложена за изпълнение поръчка.
  3. регулярен, съгласно ИСУ (Интегрирана система за управление) на качеството на FoxLaser

  4. Подизпълнителят получава възложение за изработка или услуга на база надлежно предоставено ценово предложение (оферта), освен в случай на предварително договорени цени за съответната услуга. Всяка поръчка за подизпълнение се придружава с необходимата техническа документация, както следва:

            а. PDF чертеж (чертеж в друг формат)

            б. 3D модел -където е възможно и приложимо

            в. Допълнителни клиентски изисквания, при наличие на изрични такива

            г. Поръчка-възложение в PDF формат (при желание от Подизпълниетеля, може да бъде добавен табличен файл)

 5. Всяка доставка от подизпълнител трябва да е придружена със следните документи съпъстващи поръчката:

а. Попълнен протокол за контрол на качество, доказващ коректното изпълнение на възложение;

б. приемо-предавателен протокол, в който е указан номер на наша поръчка;

в. Фактура за съответното количество предавана стока.

Всички необходими документи, ако не са приложени в писмо за възлагане на поръчка за изработка / услуга,  са както следва

            Приемо-предавателен проткол

            Опаковъчен лист (Packing List)

            Протокол от измерване на качество

            Фактура с днешна дата

6. При липса на някой от гореописаните документи, Фокс Лазер си запазва правото да откаже прием на стока в негов склад.

7. Прием на стока се извършва само в следното работно време:

Понеделник – Петък, до 11:00ч.

Доставки след този час ще бъдат обработвани на следващия работед ден до 11:00ч.

8. Всеки Подизпълнител е запознат и приема, че при установяване на несъответствие на изработената продукция, спрямо подадената от FoxLaser производствена документация (PDF  чертежи), трябва да я изработи наново, изцяло за собствена сметка.

9.1. При подизпълнение за машинна обработка върху разкроени във FoxLaser листови или профилни детайли и допуснати несъответствия, нов разкрой на детайли  е за сметка на Подизпълнителя. FoxLaser се задължава да предоставя допълнителни бройки за настройка, когато е предварително договорено.

9.2. При подизпълнение свързано с финишни покрития, Подизпълнителят е длъжен да извърши операцията повторно за собствена сметка, а при невъзможност за повторно покритие поради похабени изделия, да заплати на FoxLaser повторна изработка на детайлите.

10. Всеки Подизпълнител е запознат и приема, че при евентуална клиентска рекламация свързана с детайли изработвани от Подизпълнителя, изделията се изработват отново изцяло за негова сметка.

10.1. При евентуално изискване на Възложителя към FoxLaser за издаване на кредитно известие за стойността на стоката, Подизпълнителя приема да издаде съответно към FoxLaser за стойността на изработените от Подизпълнителя продукти.

Изискванията за опаковка, може да откриете тук (линк).

11. Всяка издадена към FoxLaser фактура стандартно се изплаща след 60 (шестдесет) дни, освен ако не е договорен друг срок. Фактури се приемат само по електронен път, на посечения в официалната страница на FoxLaser електронен адрес (Линк) и в PDF формат. Сканирани копия или друг формат, не се обработва.

12. Фактури към Подизпълнители се изплащат на съответен падеж, но веднъж седмично – в сряда

V. МАТЕРИАЛИ

FoxLaser поддържа материали на склад, за които можете да се информирате на интернет сайта, след получаване разрешение за достъп. FoxLaser може да достави всеки стандартен вид, размер и дебелина материал.

Стандартни материали листов прокат и профилни тръби:

ВЪГЛЕРОДНИ СТОМАНИ: DC01, S235JR, S355JR, S420MC, S460MC

ГАЛВАНИЗИРАНИ СТОМАНИ: DX51D+Z275, DX51D+AZ, DX51D+ZM

НЕРЪЖДАЕМИ СТОМАНИ: AISI 304/304L, 316/316L

АЛУМИНИЙ: 1050, 5754, 6082, 7075

VI. СТАНДАРТИ

FoxLaser, стандартно, изпълнява заданията съгласно въведени стандарти за качество в СУК ISO 9001:2015

 За линейни отклонения – ISO 2768-m;

За заварени конструкции ISO/EN 10

За нанесени прахови покрития – DIN EN ISO 2409, ASTM D 3002, ASTM D 3359, EN ISO 9227, EN ISO 6270-2 CH; 

За механична обработка на листовия материал – ISO 13715.

За неуредените въпроси в тези Общи условия се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

rev.5 – 01.01.2024г.